37%

کمک به خرید البسه
 • 200000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 72294081 ریالمبلغ حمایت شده

67%

کمک به خرید وسایل بهداشتی
 • 1000000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 663432000 ریالمبلغ حمایت شده

29%

تامین هزینه های پزشکی
 • 400000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 113463669 ریالمبلغ حمایت شده

17%

کمک به خرید وسایل بازی
 • 150000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 24027900 ریالمبلغ حمایت شده

8%

خرید تجهیزات آموزشی
 • 250000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 19350000 ریالمبلغ حمایت شده

33%

خرید کالاهای غذایی
 • 450000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 145065000 ریالمبلغ حمایت شده