14%

کمک به خرید البسه
 • 200000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 27513700 ریالمبلغ حمایت شده

64%

کمک به خرید وسایل بهداشتی
 • 600000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 379022000 ریالمبلغ حمایت شده

22%

تامین هزینه های پزشکی
 • 400000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 85346669 ریالمبلغ حمایت شده

7%

کمک به خرید وسایل بازی
 • 150000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 9307900 ریالمبلغ حمایت شده

5%

خرید تجهیزات آموزشی
 • 250000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 11850000 ریالمبلغ حمایت شده

9%

خرید کالاهای غذایی
 • 450000000 ریالمبلغ مورد نیاز
 • 39846700 ریالمبلغ حمایت شده