شیرخوارگاه احسان ، مرکز نگهداری کودکان زیر شش سال

کودکان ۵ تا ۶ سال در طول سال تحصیلی مثل سایر کودکان به مهدکودک برده می شوند تا از امکانات آموزش و از لحاظ پرورش فکری ،فرهنگی،مذهبی،زمینه های لازم در بروز خلاقیت  ها استعدادهای نهفته کودکان ایجاد شود برخی آموزشهای عمومی نیز در مرکز صورت می‌گیرد....